Tietosuojaseloste - Työhakemukset

Rekisterinpitäjä

VRP Rakennuspalvelut Oy / 2240333-7 sekä VRP konserni- ja omistajayhtiö.

Tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Saija Larsen
saija.larsen@vrp.fi

Rekisterin nimi

Työhakemukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste.

Työnhakuun liittyvien työhakemusten arkistointi työnhaun toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Työnhakijoiden omalla suostumuksellaan antamat tiedot, sisältäen työhakemukset, ansioluettelot sekä niiden mahdolliset liitteet henkilön antamassa alkuperäisessä muodossaan. Käsittelemme annettuja tietoja vain annettuun työnhakemiseen liittyen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijoiden omalla suostumuksellaan antamat / kirjaamat tiedot, työhakemuksella annettujen kirjausten mukaan.

Tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet

Säilyttämisajat

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Hakemuksia säilytetään 1 vuotta, sen jälkeen poistamme tiedot rekisteristämme. Säilytysaikana hakemuksen voi pyytää aiemmin poistettavaksi ottamalla yhteyttä VRP:n henkilöstöpäällikköön.

Henkilötietojen käsittelyn ulkoistukset (ml. EU:n ulkopuolelle)

VRP ei ole ulkoistanut työhakemusten käsittelyä.

Henkilötietojen luovutukset (ml. EU:n ulkopuolelle)

Tietoja luovutetaan VRP:llä sisäisesti erikseen nimetyille työnhakua toteuttavalle esimiehelle.

Sidosryhmille tietoja luovutetaan ainoastaan tilanteissa, joissa ulkopuolinen taho toteuttaa työhakuun liittyvän soveltuvuusarvioinnin tai muutoin avustaa työnhaun toteutuksessa.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyillä on pääsääntöisesti oikeus vaatia ja peruttaa henkilökohtaisten tietojen osalta seuraavia asioita:

  • Virheellisten tietojen oikaisu
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Oikeus vaatia tietojen poistamista
  • Oikeus tarkistaa ja saada itseään koskevat tiedot
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen
  • Oikeus saada tietonsa siirretyksi

Kirjallinen peruutus tai toimenpidevaatimus tulee toimittaa henkilökohtaisesti konsernin yritysten tietosuojavastaavalle, jolloin voidaan varmentaa peruutuksen tai toimenpiteen haluavan henkilön henkilöllisyys. Mikäli peruutukselle tai toimenpidevaatimukselle on esitetty kirjallisesti asiallinen peruste, asia käsitellään VRP konsernin kyseisessä yhtiössä. Käsiteltävän tiedon laillisuusperuste voi vaikuttaa siihen voidaanko rekisteröidyn oikeuksia toteuttaa.

Mikäli rekisteröinnillä ei ole lain/asetusten ja/tai muun merkittävän perusteen mukaista säilytys/tallennus vaadetta niin mahdolliset toimenpidevaatimukset voidaan toteuttaa, mikäli se on rekisterin toiminnan kannalta mahdollista ilman että muiden rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyys vaarantuu toimenpidevaatimukseen ei voida ryhtyä.

Suostumuksen peruutukseen vaikutukset (mm. VRP:n työntekijän olleessa kyseessä on pohdittava voiko työsuhde jatkua ilman suostumusta) arvioidaan erikseen. Rekisteröidylle vastataan kirjallisesti mahdollisista peruutus tai toimenpidevaatimusten toimenpiteistä ja toteuttamisesta.

Rekisteröidyillä on valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle.

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Tietosuojavaltuutetulle ja rekisteröidyille tiedon toimittaa rekisterinpitäjä tai yrityksen tietosuojavastaava.

Rekisterinpitäjän, rekisterin käyttäjien ja tietosuojavastaavan tulee toimia mahdollisimman pian lain ja asetusten vaatimalla tavalla tietosuojaloukkauksen tapahduttua. Heidän tulee myös toimia niin että tapahtuneen vahingon käsittely toteutetaan mahdollisimman nopeasti, huolellisesti, luottamuksellisesti sekä hyvin loukattuja asiasta tiedottaen.

Muuta

Työhakemusten käsittelyperusteena on työnantajan lakisääteinen velvoite täyttää työnhakua säätelevien lakien ja asetusten edellyttämät asiat ja velvoitteet.

Mikäli työnhakemuksen antanut henkilö ei anna suostumustaan työhakemuksen käsittelyyn henkilötietojensa osalta ja/tai niiden säilyttämiseen /rekisteröintiin seurauksena voi olla että henkilön työnhakua ei voi ottaa mukaan avoimen työpaikan /työpaikkojen hakuun ja haun käsittelyyn.

VRP.fi sivusto on suojattu reCAPTCHAn ja Googlen avulla. Sivustolla pätevät Privacy Policy ja
Terms of Service.